H I T

Wprowadzamy nowy produkt

H I T

Tylko 1,85 %

H I T

Pożyczka na rozwój

 • ze wsparciem Unijnym do 0,3 mln

Pożyczka inwestycyjna

 • z dofinansowaniem Unijnym do 0,7 mln z możliwością zwiększenia kwoty do 1 mln złotych(opcjonalnie za zgodą pożyczkodawcy do 2 mln)

Koszt

 • koszt to tylko 1,85% rocznie

Cel:

 • Rozwój
 • Innowacje
 • Ulepszenia
 • Adaptacje
 • Stworzenie nowych miejsc pracy
 • Zwiększenie konkurencyjności

Zabezpieczenia

 • weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
 • poręczenie funduszu poręczeń kredytowych
 • poręczenie przez osoby trzecie
 • zastaw rejestrowy ustanowiony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • przewłaszczenie własności dóbr zakupionych przez Pożyczkobiorcę lub innych dóbr Pożyczkobiorcy lub osoby trzeciej wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej
 • hipoteka ( mieszkalna liczona 1:1,5 kwoty pożyczki ; niemieszkalna 1:2)
 • przelew wierzytelności z rachunku lokat terminowych,inne zabezpieczenie majątkowe.

Okres spłaty

do 84 m-c (opcjonalnie do 120 m-c)

Karencja

 • karencja w spłacie do 3 m-c (opcjonalnie do 6 m-c. Karencja nie wydłuża okresu spłaty)