ZLECENIE WYKONANIA USŁUGI

Zleceniobiorca

Grupa Kapitałowa Arcona
Grupa Kapitałowa Arcona Sp. z o.o.
01-230 Warszawa ul. Grzybowska 80/82 lok 700
NIP 527 279 44 88 www.arcona.biz
e-mail: gk.arcona@gmail.com +48/784 285 022

Zleceniodawca


Treść zlecenia

Zlecenie wykonania usługi polegającej na w kwocie nie mniejszej niż tys. PLN. (słownie: tysięcy złotych)
Za wykonaną usługę, Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości % netto liczone od kwoty brutto uzyskanego finansowania w terminie 2 dni od chwili otrzymania finansowania zgodnie z wcześniej otrzymaną fakturą na adres e-mail: . Wynagrodzenie zostanie zapłacone przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy w Santander bank nr rachunku 22 1090 1072 0000 0001 3590 7297.

Pieczątka firmowa Zleceniodawcy: *
(Czytelny podpis Zleceniodawcy*)
Pieczątka firmowa Zleceniobiorcy: *
(Czytelny podpis Zleceniobiorcy*)