UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

zawarta, w Warszawie, w dniu pomiędzy:
Grupa Kapitałowa Arcona sp. z o.o. z siedzibą przy ul. ul. Grzybowskiej 80/82 lok 700/P6, 01-230 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000660428 przez Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy,XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 527-279-44-88, Regon 366419014, Rachunek BZ WBK 22 1090 1072 0000 0001 3590 7297 -Prezes Zarządu, Beata Komurek zwanym dalej: "Stroną Otrzymującą"
Strona | 1a
zwanym dalej "Stroną Ujawniającą"
z siedzibą pod
adresem ,
KRS: CEIDG: posiadająca NIP: oraz
REGON: , o kapitale zakładowym PLN,
reprezentowaną przez -
-zwaną dalej "Stroną zobowiązaną do zachowania poufności".
zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub odpowiednio
"Stroną zobowiązaną do zachowania poufności".
W związku z planowaną współpracą między Stronami niniejszej umowy, każda ze Stron może uzyskać dostęp do informacji poufnych drugiej Strony, które to informacje Strony zamierzają chronić w sposób określony w niniejszej Umowie,
Strony niniejszej Umowy postanowiły, co następuje:

§1. Definicje

 • "Cel" oznacza współpracę Stron a także wszelkie rozmowy, negocjacje, porozumienia oraz korespondencję prowadzące do nawiązania tej współpracy lub z nią związane.
 • "Informacje Poufne" oznaczają wszelkie informacje lub dane dotyczące działalności Strony Ujawniającej, w szczególności informacje: technologiczne, techniczne, prawne, finansowe, organizacyjne lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, a także informacje uzyskane w wyniku analizy lub przetworzenia dostarczonych informacji, niezależnie od sposobu ich ujawnienia Stronie Otrzymującej lub osobie trzeciej będącej wykonawcą lub działającej w imieniu Strony Otrzymującej (w tym na piśmie, ustnie lub przy wykorzystaniu jakichkolwiek innych środków przez Stronę Ujawniającą), zarówno przed jak i po dacie niniejszej Umowy, jednakże z wyłączeniem informacji albo danych, które są lub staną się publicznie dostępne w jakikolwiek sposób bez naruszenia niniejszej Umowy przez Stronę Otrzymującą lub które były w jej posiadaniu lub były jej znane przed uzyskaniem od Strony Ujawniającej, które Strona Otrzymująca uzyskała ze źródła innego niż Strona Ujawniająca bez naruszenia przez Stronę Otrzymującą ani przez to źródło żadnego zobowiązania do zachowania poufności lub które zostaną ujawnione przez Stronę Otrzymującą po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Strony Ujawniającej lub bez takiej zgody, po okresie dziesięciu lat od daty rozwiązania niniejszej Umowy.

§2. Przechowywanie i zabezpieczanie Informacji Poufnych

 • Strona Otrzymująca zachowa Informacje Poufne Strony Ujawniającej w tajemnicy, w szczególności podejmie w stosunku do nich takie same środki ostrożności oraz takie same środki zabezpieczające jak te stosowane przez Stronę Otrzymującą w stosunku do jej własnych Informacji Poufnych, i w stosunku, do, których Strona Otrzymująca gwarantuje, że zapewniają one odpowiednią ochronę przeciwko nieupoważnionemu ujawnieniu, kopiowaniu lub wykorzystaniu.
 • Ujawnianie Informacji Poufnych ograniczone będzie do tych pracowników, członków władz lub podwykonawców Strony Otrzymującej, którym wiedza taka jest niezbędna dla realizacji Celu, pod warunkiem, że w każdym takim przypadku Strona Otrzymująca zapewni, że postanowienia niniejszej Umowy będą przestrzegane i wykonywane przez te osoby. Kopie lub reprodukcje nie będą wykonywane, chyba, że w zakresie zasadnie niezbędnym dla realizacji Celu, a wszelkie wykonane kopie będą własnością Strony Ujawniającej.
 • Na żądanie Strony Ujawniającej, Strona Otrzymująca w każdym czasie, bez nieuzasadnionej zwłoki, (ale nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania przez nią takiego żądania od Strony Ujawniającej), zwróci lub zniszczy dokumenty i dane włączając wszelkie ich kopie dowolnego rodzaju zawierające informacje poufne. Niezwłocznie po dokonaniu powyższych czynności, Strona Otrzymująca zobowiązuje się złożyć Stronie Ujawniającej na piśmie oświadczenie potwierdzające, iż dane i informacje, o których mowa powyżej zostały usunięte z pamięci komputerów i innych źródeł zachowania danych Strony Otrzymującej, zaś kopie tych danych i informacji zostały zniszczone.
 • W przypadku powierzenia przez Stronę Ujawniającą Stronie Otrzymującej przetwarzania danych osobowych, Strona Otrzymująca zobowiązuje się, że powierzone jej dane będzie przetwarzać wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji Celu i zobowiązuje się, że będzie przestrzegać zapisów Ustawy o ochronie danych osobowych, a w szczególności zobowiązuje się do: podjęcia środków zabezpieczających powierzone jej dane osobowe, stosowania zasad przetwarzania danych osobowych wynikających z wymienionej ustawy oraz do zachowania tych danych w tajemnicy w trakcie trwania i po rozwiązaniu niniejszej Umowy.

§3. Ograniczenia i gwarancja

 • Strona Otrzymująca nie przekaże Informacji Poufnych, ani w całości ani w części, żadnej osobie trzeciej, będzie wykorzystywała te informacje wyłącznie dla realizacji Celu, oraz nie wykorzysta tych informacji komercyjnie ani żadnej ich części bez uprzedniej pisemnej zgody Strony Ujawniającej. Nie ograniczając powyższego, Strona Otrzymująca upoważniona będzie do ujawnienia Informacji Poufnych, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa, z zastrzeżeniem, że w zakresie, w jakim, to będzie możliwe, zawiadomi o tym Stronę Ujawniającą, co najmniej pięć dni roboczych przed takim ujawnieniem.
 • Strona Ujawniająca gwarantuje, że posiada prawa do ujawnienia Informacji Poufnych Stronie Otrzymującej oraz do upoważnienia Strony Otrzymującej do ich wykorzystania dla realizacji Celu, lecz nie gwarantuje, że Informacje Poufne będą miały zastosowanie lub będą odpowiednie dla realizacji Celu albo jakiegokolwiek innego celu.
 • Umową o zachowaniu poufności są objęte wszystkie dokumenty przekazane osobiście jaki te przekazane drogą elektroniczną przez

§4. Zawiadomienia

Wszelkie zawiadomienia wynikające z niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej i powinny być wysłane listem poleconym lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru do Strony, dla której są przeznaczone na jej adres określony poniżej lub na inny adres, o którym dana Strona zawiadomiła zgodnie z powyższym, zaadresowanym do sygnatariusza niniejszej Umowy z tej Strony.
00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 lok 700

§5. Czas trwania umowy i wypowiedzenie umowy

 • Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i może być rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Postanowienia paragrafów §1-3 pozostają w mocy przez 10 lat od dnia rozwiązania niniejszej Umowy.
 • Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę w każdej chwili bez podania przyczyny za pisemnym wypowiedzeniem, dostarczonym drugiej Stronie, z zastrzeżeniem, że zobowiązania każdej ze Stron w związku Informacjami Poufnymi, ujawnionymi w czasie trwania niniejszej Umowy pozostają w mocy po takim rozwiązaniu.

§6. Postanowienia końcowe

 • Niniejsza Umowa może zostać zmieniona wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Niniejsza Umowa będzie rządzona i interpretowana zgodnie z prawem polskim, a Strony niniejszym poddają się jurysdykcji sądów polskich.
 • Strony oświadczają, że ani niniejsza Umowa, ani też przewidziane niniejszą Umową ujawnienie jakichkolwiek Informacji Poufnych przez jedną Stronę drugiej Stronie, nie stanowi udzielenia licencji w odniesieniu do patentów, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, praw autorskich, znaków towarowych oraz że jakakolwiek licencja dotycząca takich praw własności intelektualnej musi być udzielona w sposób wyraźny na piśmie.
 • Niewykonanie przez którąkolwiek ze Stron przysługujących jej praw na wypadek naruszenia postanowień niniejszej Umowy przez drugą Stronę nie będzie rozumiane jako zrzeczenie się takich praw w przypadku późniejszych naruszeń ani jakichkolwiek innych praw przewidzianych niniejszą Umową.
 • Niniejsza Umowa stanowi wyłączne i całościowe porozumienie między Stronami w przedmiocie ujawniania Informacji Poufnych oraz wszystkich odnoszących się do niego ograniczeń. Zastępuje ona wszelkie wcześniejsze umowy i innego rodzaju porozumienia odnoszące się do Informacji Poufnych, zarówno jawne, jak i dorozumiane, niezależnie od ich formy.
 • Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub w związku z nią będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Strony Otrzymującej.
 • Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

Za stronę zobowiązaną do

zachowania poufności
ujawniającą