UMOWA O WSPÓŁPRACY

W dniu roku w Warszawie pomiędzy:
Grupa Kapitałowa Arcona sp. z o.o. z siedzibą przy ul. ul. Grzybowskiej 80/82 lok 700/P6, 01-230 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000660428 przez Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 527-279-44-88 zwaną dalej - Stroną lub GK Arcona reprezentowaną przez: Beata Komurek - Prezes Zarządu,
a
ul.
reprezentowana przez /
zwanym dalej Pośrednikiem, zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§1.

PRZEDMIOT UMOWY

 • Przedmiotem niniejszej Umowy jest współpraca dla GK Arcona i Pośrednika w zakresie pośrednictwa przy sprzedaży produktów finansowych oferowanych przez GK Arcona. Wykaz Produktów znajduje się na platformie internetowej www.arcona.biz (zwane dalej „Produkty”)Klientom pozyskanym przez Pośrednika.
 • Pośrednik nie jest uprawniony do:
  • dokonywania w imieniu i na rzecz GK Arcona jakichkolwiek czynności prawnych ani składania innych oświadczeń woli, o ile nie otrzyma od GK Arcona odpowiedniego pełnomocnictwa,
  • przyjmowania w imieniu GK Arcona i na jego rzecz jakichkolwiek świadczeń pieniężnych od Klientów GK Arcona w celu umorzenia ich zobowiązań wobec GK Arcona,
  • zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu dla GK Arcona , a w szczególności zawierania umów i wystawiania dokumentów potwierdzających zawarcie umowy,

§2.

OBOWIĄZKI POŚREDNIKA

Wykonując postanowienia niniejszej Umowy Pośrednik zobowiązuje się do pozyskiwania Klientów dla GK Arcona, w szczególności do:
 • przedstawienia potencjalnym klientom oferty dla GK Arcona i prowadzenia rozmów wyjaśniających,
 • dokonywania preselekcji dokumentów pod kątem ich aktualności i kompletności oraz weryfikowanie autentyczności,
 • przyjmowania od klientów wniosków o pożyczki wraz z wymaganymi przez dla GKArcona dokumentami oraz dostarczenie dokumentów klienta dedykowanemu przedstawicielowi dla GK Arcona,
 • aktywnego współdziałania z dla GK Arcona w pozyskiwaniu informacji i dokumentacji potrzebnych do rozpatrzenia wniosków o udzielenie pożyczek,
 • wykonywania obowiązków wynikających z Umowy z należytą starannością uwzględniającą profesjonalny charakter jego działalności, z uwzględnieniem merytorycznych zaleceń i wskazówek dla GK Arcona lub osób przez niego wskazanych,

§3.

OBOWIĄZKI GK Arcona

 • Wykonując postanowienia niniejszej Umowy, dla GK Arcona zobowiązuje się w szczególności do:
  • wydania Pośrednikowi odpowiedniego upoważnienia zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy,
  • przekazania Pośrednikowi aktualnej informacji o zmianach w ofercie produktowej dla GKArcona , zmianach w wymaganiach dotyczących warunków przyznawania pożyczek innych istotnych informacji niezbędnych do prawidłowego wykonywania Umowy przez Pośrednika,
  • przeszkolenia Pośrednika i pracowników wskazanych przez Pośrednika w zakresie oferty produktowej GK Arcona,
  • niezwłocznego informowania Pośrednika o ewentualnej konieczności uzupełnienia dokumentów pozyskanego Klienta,
  • wypłaty wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
 • GK Arcona zastrzega sobie prawo do:
  • kontaktowania się bezpośrednio z Klientem w celu uzupełnienia informacji lub dokumentów,
  • oceny wiarygodności i zdolności kredytowej Klienta,
  • odmowy obsługi Klienta wskazanego przez Pośrednika. Odmowa przez GK Arcona obsługi Klienta wskazanego przez Pośrednika nie powoduje powstania jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych Pośrednika lub Klienta w stosunku do GK Arcona,
  • do zawierania podobnych umów z innymi Pośrednikami.

§4.

PRACOWNICY POŚREDNIKA

 • Pośrednik może realizować czynności przewidziane niniejszą Umową poprzez swoich pracowników. Za czynności dokonane przez pracowników pełną odpowiedzialność ponosi Pośrednik.
 • Wszelkie rozliczenia dotyczące osób, o których mowa w ustępie poprzedzającym, zwłaszcza w zakresie wynagrodzenia, podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne obciążają Pośrednika.
 • Pracownicy Pośrednika automatycznie tracą możliwość wykonywania czynności pośrednictwa dla GK Arcona z dniem wygaśnięcia niniejszej Umowy.

§5.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Pośrednik ponosi wobec GK Arcona odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie czynności określonych niniejszą Umową, w szczególności za przesłanie dokumentów zawierających fikcyjne lub nieprawdziwe dane, co do których Pośrednik poświadczył o ich prawdziwości, jeżeli uchybienia w wykonywaniu czynności przez Pośrednika stanowiły podstawę wypowiedzenia umowy pożyczki.

§6.

PRZYJĘCIE TRANSAKCJI I ZASADY WYNAGRADZANIA

 • Pośrednik przekazuje dokumenty pozyskanego Klienta do GK Arcona.
 • Pośrednikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 1% brutto liczone od kwoty netto udzielonego finansowania Klientowi pozyskanemu przy udziale Pośrednika w zakresie Produktów GK Arcona, które zostały powierzone Pośrednikowi do oferowania Klientom
 • Wypłata prowizji nastąpi, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
  • Klient zawarł z GK Arcona lub za pośrednictwem GK Arcona umowę o Produkt, i
  • dokonał wpłaty należnej prowizji za udzielenie Produktu (jeżeli Klient był zobowiązany do zapłaty prowizji), i
  • Produkt został uruchomiony w całości bądź została uruchomiona I transza Produktu (w przypadku Produktów uruchamianych w transzach), id)z zastrzeżeniem warunków zawartych w załączniku do umowy pożyczki.4.Wynagrodzenie wypłacone Pośrednikowi w wykonaniu postanowień niniejszej Umowy stanowi pełne zaspokojenie roszczeń Pośrednika, w szczególności obejmuje podatek od towarów i usług(VAT), o ile czynność ta jest objęta podatkiem VAT, w stawce podstawowej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa

§7.

 • W celu rozliczenia wykonanych przez Pośrednika Transakcji i wypłaty wynagrodzenia, GKArcona sporządza i przesyła w terminie do 15 dnia każdego miesiąca zestawienie za miesiąc ubiegły, zawierające listę klientów i wysokość należnej Pośrednikowi prowizji od wykonanych Transakcji. Pośrednik ma prawo wskazywać błędy lub braki w zestawieniu, a GK Arcona zobowiązuje się wyjaśnić kwestie objęte zgłoszeniem i odpowiednio uwzględnić wskazane błędy lub braki w zestawieniu albo przekazać na rzecz Pośrednika informację o odmowie ich uwzględnienia wraz z uzasadnieniem.
 • W przypadku określonym w ustępie poprzedzającym niniejszego paragrafu, w wypadku zakwestionowania przez Pośrednika w części wynagrodzenia, wynikającego z zestawienia przygotowanego przez GK Arcona , GK Arcona wypłaci wynagrodzenie na rzecz Pośrednika w części bezspornej. Pozostała część wynagrodzenia zostanie wypłacona przez GK Arcona niezwłocznie, po uzgodnieniu przez Strony jej wysokości, na podstawie stosownej korekty faktury lub faktury dodatkowej przekazanej przez Pośrednika.
 • Wypłata wynagrodzenia za dany miesiąc nastąpi, na podstawie wystawionej przez Pośrednika faktury, w oparciu o prawidłowo sporządzone zestawienie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 7dni, licząc od dnia doręczenia faktury.
 • Rozliczenie wykonanych przez Pośrednika Transakcji oraz faktury Pośrednik będzie przesyłał jedynie drogą e-mailową na podany przez GK Arcona adres: gk.arcona@gmail.com

§8.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I MARKETING

 • Sposób wykorzystania nazw i znaków towarowych dla GK Arcona i Pośrednika oraz stron internetowych, a także zakres wspólnych działań marketingowych oraz podział kosztów, każdorazowo zostaną pisemnie uzgodnione przez GK Arcona i Pośrednika i dla swej ważności będą wymagały obustronnej akceptacji.
 • Nazwa i logo GK Arcona podlegają ochronie prawnej. Pośrednik nie może bez pisemnej zgody GK Arcona wykorzystywać w jakikolwiek sposób logo ani innych znaków towarowych oraz nazwy GK Arcona z zastrzeżeniem §2 lit a) Umowy.
 • Nazwa i logo Pośrednika podlegają ochronie prawnej.GK Arcona nie może bez pisemnej zgody Pośrednika wykorzystywać w jakikolwiek sposób logo ani innych znaków towarowych oraz nazwy Pośrednika.

§9.

POUFNOŚĆ

 • Strony zobowiązują się, z zachowaniem postanowień ust. 2 do zachowania w poufności wszystkich informacji związanych z wykonywaniem Umowy.
 • Zobowiązanie do zachowania poufności, o którym mowa wyżej, nie dotyczy sytuacji, kiedy ujawnienie informacji poufnych następuje:
  • w celu prawidłowego wykonania Umowy, o ile nie ujawnianie informacji poufnej uniemożliwiłoby jej prawidłowe wykonanie lub,
  • na żądanie uprawnionego organu władz publicznych,
  • na żądanie Partnera GK Arcona , który może być instytucją bankową lub finansową, a którego produkty / usługi chce oferować Pośrednik,
  • w wykonaniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 • Zobowiązanie określone w ust. 1 obowiązuje także w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy.
 • Strony zgodnie stwierdzają, że z uwagi na posiadane przez siebie zezwolenia na prowadzenie działalności każda z nich jest zobowiązana do ochrony danych osobowych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§10.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Będąc administratorem danych osobowych GK Arcona powierza na rzecz Pośrednika na warunkach oznaczonych w Umowie oraz na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi.
 • Zakres przetwarzania danych nie może wykraczać ponad potrzeby związane z wykonaniem Umowy.
 • Powierzenie przetwarzania danych następuje wyłącznie w celu i zakresie wynikającym z Umowy.
 • Przetwarzanie, o którym mowa w niniejszym paragrafie obejmuje wyłącznie:
  • zbieranie danych osobowych,
  • utrwalanie danych osobowych,
  • czasowe przechowywanie danych osobowych,
  • usuwanie danych osobowych,
  • przekazywanie danych osobowych do GK Arcona
 • Pośrednik zobowiązuje się należycie zabezpieczać powierzone Dane Osobowe tak, że w każdym czasie spełniane będą wszelkie wymogi dotyczące przetwarzania danych osobowych wynikające z obowiązującego (w czasie obowiązywania Umowy) prawa polskiego, w szczególności wymogi określone w artykułach 36-39 oraz wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a Ustawy o ochronie danych tj. Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 roku Nr 100, poz. 1024).
 • Niezależnie od postanowień zawartych w niniejszym paragrafie, Pośrednik jest uprawniony dozbierania zgód na przetwarzanie danych osobowych Klientów oraz przetwarzania uzyskanych w ten sposób danych osobowych w celu świadczenia na rzecz Klientów usług pośrednictwa finansowego.

§11.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony
 • Po wygaśnięciu Umowy Pośrednikowi przysługiwać będzie wynagrodzenie od Transakcji, która zgłoszona została w okresie obowiązywania Umowy.
 • GK Arcona zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym albo następującym w terminie określonym przez GK Arcona w oświadczeniu o wypowiedzeniu, w razie:
  • naruszenia przez Pośrednika jego obowiązków umownych, a w szczególności w przypadku przekazania nieprawdziwych lub niedokładnie sprawdzonych informacji i dokumentów, za uprzednim pisemnym wezwaniem Pośrednika do usunięcia naruszeń,
  • utracenia przez Pośrednika wymaganych i niezbędnych do wykonywania Umowy uprawnień,
 • W przypadku rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym Pośrednikowi nie przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2.
 • Niniejsza umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron.

§12.

 • Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają dla ich ważności formy pisemnej.

§13.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

§14.

Wszelkie spory i roszczenia wynikające z niniejszej Umowy, a niewyjaśnione w sposób polubowny, będą rozstrzygane przez Sąd Gospodarczy w Warszawie.

§15.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Za Pośrednika
Za GK Arcona
Nazwa Banku i numer rachunku bankowego Pośrednika

Adres e- mail Pośrednika:
Telefon kontaktowy Pośrednika +48/
Adres e-mail dla GK Arcona do rozliczenia prowizji: gk.arcona@gmail.com
Telefon kontaktowy GK Arcona +48/784 285 022