UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG POŚREDNICTWA

zawarta w dniu roku
pomiędzy:
, ul.
Dowód Osobisty Seria numer , PESEL ,
reprezentujący firmę
z/s
ul.
NIP Regon KRS
zwanym w dalszej części umowy "Zleceniodawcą"
a
firmę Grupa Kapitałowa Arcona Sp. z o.o. z/s 01-230 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 lok 700/P6 NIP: 527 279 44 88, Regon 366419014 KRS 0000660428 zwaną w dalszej części umowy "Zleceniobiorcą"

§1

 • Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do dokonywania czynności, których efektem będzie pozytywna decyzja Instytucji
 • Kwota finansowania o którym mowa w ust. 1 zawrze się w przedziale od zł do zł (słownie: tysięcy złotych)

§2

 • Zleceniobiorca celem wykonywania przedmiotu zlecenia wskazanego w §1 niniejszej umowy zobowiązuje w szczególności do wykonywania następujących czynności: przygotowania strategii postępowania, wytypowania i przedstawienia propozycji Instytucji Bankowej i Poza bankowej w tym m.in. Banków; Funduszy; Faktoringów, doradztwa w przygotowaniu wymaganych dokumentów, wspomagania w prowadzeniu negocjacji z wymienionymi instytucjami.
 • W przypadku stwierdzenia przez Zleceniobiorcę, że dostarczone dokumenty są niewystarczające do wykonania postanowień niniejszej umowy, wezwie on Zleceniodawcę do uzupełnienia dokumentów wyznaczając mu stosowny termin. W przypadku gdy Zleceniodawca uchybi terminowi wyznaczonemu przez Zleceniobiorcę jest on uprawniony do obciążenia Zleceniodawcy karą umowną w wysokości zł (słownie: złotych).
 • Zleceniodawca oświadcza, że przekazane dokumenty są prawdziwe i rzetelne, zgodne ze stanem faktycznym i prawnym oraz, że ma pełną świadomość, że zawarcie umowy o której mowa w §1 ust.1 zostanie dokonane na ich podstawie, a Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za nie wykonanie niniejszej umowy w przypadku jeżeli informacje zawarte we wskazanych powyżej dokumentach będą nieprawdziwe lub nierzetelne.
 • Zleceniodawca zobowiązuje się współdziałać ze Zleceniobiorcą z najwyższą starannością w celu umożliwienia mu wykonania obowiązków określonych w niniejszej umowie, w tym przekazaniu mu wszelkich niezbędnych informacji mających wpływ na udzielenie finansowania opisanego w §1.
 • Zleceniobiorca może podzlecić całość lub część powierzonego zadania firmie powiązanej kapitałowo lub osobowo z GK Arcona, lub innej mającej ramową umowę współpracy.

§3

Strony zgodnie wskazują, iż czynności wymienione w niniejszej umowie są czynnościami faktycznymi wykonanymi przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy i stanowią usługę doradztwa finansowego i nie są czynnościami bankowymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe.

§4

 • Zleceniodawca oświadcza, że działając o art. 104 ust 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo Finansowe upoważni Instytucję, w której złożony zostanie wniosek o udzielenie finansowania opisanego w § 1 do udzielenia osobie wskazanej przez Zleceniobiorcę informacji związanych z udzieleniem w/w finansowania, a w szczególności: wysokości przyznanego finansowania, terminie uruchomienia finansowania, jego oprocentowania, wysokości prowizji, przyczynach odmowy udzielenia finansowania, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
 • Zleceniobiorca zobowiązuje się do tego, że zarówno on jak i wskazana przez niego osoba o której mowa w ust. 1 zobowiązane są do zachowania pełnej tajemnicy co do uzyskanych informacji.

§5

Zleceniobiorca i osoby działające na jego rzecz zobowiązane są przy wykonywaniu niniejszej umowy do zachowania pełnej tajemnicy, co do czynności i działań podjętych celem wykonania niniejszej umowy oraz zobowiązane są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

§6

 • Za wykonanie czynności określonych w niniejszej umowie Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokości
  % udzielonego Zleceniodawcy finansowania opisanego w §1 pt.1;2
 • Przez udzielenie finansowania strony rozumieją podjęcie przez Instytucję Finansującą pozytywnej decyzji o dzieleniu finansowania lub promesy takiego finansowania na rzecz Zleceniodawcy.
 • Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia opisanego w ust. 1 w terminie 2 dni od dnia udzielenia Mu finansowania. Wynagrodzenie zostanie wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy nr 22 1090 1072 0000 0001 3590 7297
 • Strony zgodnie oświadczają, że zapłata wynagrodzenia o której mowa w ust. 3 jest zakończeniem wykonania usługi(całości lub części) i stanowi podstawę do wystawienia przez Zleceniobiorcę faktury, na co Zleceniodawca wyraża zgodę.

§7

 • W przypadku uzyskania dla Zleceniodawcy decyzji pozytywnej na udzielenie finansowania, a Zleceniodawca zrezygnuje z otrzymania finansowania na wcześniej uzgodnionych warunkach, Zleceniobiorcy przysługuje kara umowna w wysokości
  % prowizji określonej w §6 ust. 1 naliczonej od kwoty przyznanej na decyzji.
 • Roszczenie o zapłatę kary umownej określonej w ust. 1 staje się wymagalne po wezwaniu do zapłaty dokonanym przez Zleceniobiorcę i po upływie terminu w nim wskazanego.

§8

 • W przypadku uchybienia terminom płatności określonym w §6 ust. 3 i §7 ust.2 niniejszej umowy Zleceniodawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów dochodzenia należności przez Zleceniobiorcę.
  • Zleceniobiorcy przysługuje w stosunku do Zleceniodawcy roszczenie o zwrot kwot określonych w pkt 1-3 od dnia następnego po dniu dokonania płatności na rzecz radcy prawnego lub po uprawomocnieniu się wyroku sądu lub ugody sądowej obejmujących koszty należne radcy prawnemu;
  • powyższe zasady odnoszą się do realizacji zabezpieczeń określonym w § 9 niniejszej umowy.
 • Zleceniodawca oświadcza, że zasady określone w ust. 1 pkt 1-4 są mu w pełni znane oraz że je akceptuje i uznaje dług mogący powstać z tego tytułu w przyszłości w stosunku do Zleceniobiorcy.
  Nadto strony zgodnie oświadczają, że w przypadku uchybienia przez Zleceniodawcę terminom płatności określonym w §6 ust. 3 i §7 ust. 2 niniejszej umowy Zleceniobiorcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek umownych w wysokości maksymalnych odsetek wynikających z przepisów prawa cywilnego.

§9

 • Strony zgodnie oświadczają, że na zabezpieczenie roszczeń które mogą powstać w stosunku do Zleceniobiorcy a wynikających z tytułu : wynagrodzenia, kar umownych, odsetek, kosztów dochodzenia należności ,Zleceniodawca ustanawia na rzecz Zleceniobiorcy zastaw na wierzytelności pieniężnej Zleceniodawcy przysługującej mu od Instytucji Finansującej z tytułu wypłat z rachunku prowadzonego przez tą Instytucję na zlecenie Zleceniodawcy w wysokości trzykrotności minimalnej kwoty finansowanie określonej przez Zleceniodawcę w §1 ust. 2 niniejszej umowy.
 • Zleceniodawca udziela Zleceniobiorcy pełnomocnictwa do wyłącznego dysponowania zastawioną wierzytelnością wymienioną w ust. 1. Koszty pełnomocnictwa pokrywa Zleceniodawca. Pełnomocnictwo zachowuje ważność i jest nieodwołalne do czasu całkowitego zaspokojenia roszczeń Zleceniobiorcy, o których mowa w ust. 1
 • Zleceniobiorca zastrzega sobie, że zaspokoi swoje roszczenia w przypadku niespłacenia należności, o których mowa w ust. 1 z przedmiotu zastawu.

§10

Zleceniodawca zobowiązuje się do powiadomienia Zleceniobiorcy o każdorazowej zmiany adresu. W przypadku nie wypełnienia tego obowiązku, zawiadomienie przesłane na adres wskazany w niniejszej umowie albo adres wskazany uprzednio, wywiera skutek jaki niniejsza umowa wiąże z wysłaniem zawiadomienia.

§11

Zleceniodawca został poinformowany przez Zleceniobiorcę o odpowiedzialności z art. 297 Kodeksu Karnego, który brzmi : „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub innej osoby kredytu, pożyczki bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego, przedkłada fałszywe lub stwierdzające nieprawdę dokumenty albo nierzetelne, pisemne oświadczenia dotyczące okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania takiego kredytu, pożyczki bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5” i w pełni odpowiada wobec Zleceniobiorcy i kredytodawcy za szkodę powstałą poprzez podanie przez Zleceniodawcę nieprawdziwych lub niepełnych danych, informacji lub dokumentacji niezbędnych do uzyskania kredytu.

§12

Zleceniodawca wyraża zgodę na gromadzenie oraz przetwarzane swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) i wykorzystywanie ich do celów statystycznych i marketingowych. Zleceniodawca ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawienia lub usunięcia. Administratorem danych osobowych jest Zleceniobiorca.

§13

Każda ze Stron jest obowiązana do zachowania lojalności wobec drugiej Strony winna dbać o dobre imię drugiej Strony.

§14

 • Umowa zostaje zawarta na czas określony miesięcy.
 • Strony zgodnie oświadczają, że uzyskanie finansowania przez Zleceniodawcę w okresie obowiązywania umowy jest uważane za efekt działania Zleceniobiorcy.
 • W okresie 12 miesięcy po dacie końcowej obowiązywania umowy Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie określone w niniejszej umowie, w przypadku jeżeli Zleceniodawca uzyska finansowanie w jednej z Instytucji wskazanej przez Zleceniobiorcę.
 • Zleceniodawca oświadcza, że zobowiązuje się do poinformowania Zleceniobiorcy o podjęciu decyzji o przyznaniu finansowania lub udzielenia promesy w terminie do 3 dni od dnia tego zdarzenia, pod rygorem obciążenia Zleceniodawcy karą umowną w wysokości 100 % prowizji określonej w § 6 ust. 1 naliczonej od minimalnej kwoty finansowania o jaką zamierzał wnioskować Zleceniodawca zgodnie z oświadczeniem złożonym w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.

§15

Każda ze Stron jest zobowiązana do zachowania w tajemnicy postanowień niniejszej umowy, w szczególności wysokości wynagrodzenia.

§16

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie spory wynikłe z realizowania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy.

§17

Zmiana treści niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§18

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach − po jednym dla każdej ze stron.
Ja oświadczam, iż zapoznałem się z treścią umowy przed jej podpisaniem i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń. Jednocześnie oświadczam, iż wszystkie postanowienia umowy zostały ze mną indywidualnie uzgodnione.
Zleceniodawca
Zleceniobiorca